L327456 - full via - lm 1m2, ngưỡng 110k . rate 100k

 


Nhận xét